**ขออภัยแฟนคลับเวปสุรินทร์ Admin2010 ที่เคารพทุกท่าน...ด้วยเวปฯพวกเรา ไม่ได้อัพเดต..หากต้องการติดต่อข่าวสารมีช่องทาง ดังนี้ 
- กลุ่มไลน์ สุรินทร์ Admin2010 ขอเรียนเชิญสมัคร ID: are.surapong ล่าสุดมีสมาชิกในกลุ่มเป็นจำนวนมาก
- เฟสกลุ่ม  สุรินทร์ Admin2010
- เฟสกลุ่ม  ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2555
     ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้และติดตามข่าสารที่กลุ่มไลน์ สุรินทร์Admin2010 ..Line ด้านล่างนี้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.เกรียงไกร กะการดี ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมาลัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

3 กรกฏาคม 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.สุรินทร์ เขต 27 กรกฏาคม 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วิรพงษ์ สงค์พิมพ์
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูน สพป.สุรินทร์ เขต 3


29 มิถุนายน 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อมรเดช ดีนาน
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
29 มิถุนายน 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อมรเดช ดีนาน
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
29 มิถุนายน 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านภูมินิยม สพป.สุรินทร์ เขต 3 ...3 เมษายน 2558 บรรยากาศ ..งานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์
 “ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๕” 
ขอขอบพระคุณ 
- นายก๊ก ดอนสำราญ รองเลขาธิการคุรุสภา ประธานในพิธี
- นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทน ก.ค.ศ.
- นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผู้แทน ก.ค.ศ.
- นายสงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทน ก.ค.ศ.
- นายสนอง ทาหอม ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย
- ผอ.ประวิทย์ บึงไสย์ เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย

 และประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผอ.วิทยา พันธ์เพ็ง ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
วิทยากร - นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
และขอบพระคุณพี่น้องร่วมรุ่น ชมรมผู้ประกอบการวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๕

 ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานดังกล่าว และสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสุรินทร์ฯสอบผ่านตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประเทศ(บัญชีสพฐ.)
>>ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 48 คน
1. ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร
2. ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์
3. ผอ.สุนัน ผลรักษา
4. ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี
5. ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย
6. ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิ์พงศ์
7. ผอ.ขุนขิต ละราคี
8. ผอ.พิชิต ทีอุปมา
9. ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส
10. ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี
11. ผอ.ระย้าเงิน เหลืองอร่าม
12. ผอ.ระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
13. ผอ.จรัส สังข์น้อย
14. ผอ.สมนึก บุญประกอบ
15. ผอ.พงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ
16. ผอ.บุญมา ปัญญาดี
17. ผอ.บุญยงค์ มีแก้ว
18. ผอ.วสันต์ ลาดศิลา
19. ผอ.สุรชัย ใคร่นุ่นกา
20. ผอ.เดือนเพ็ญ ค้ำชู
21. ผอ.ฉายศิริ ทองอ้ม
22. ผอ.มงคล สมานทอง
23. ผอ.กาญจน์มิต ไชยโม
24. ผอ.อุทัย ชัยงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 คน
1. ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์
2. ผอ.วายุคล จุลทัศน์
3. ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์
>>กลุ่มประสบการณ์
1.ผอ.สมรรถ อุดมทรัพย์ 2.ผอ.สำเริง พวงมณี 3.ผอ.ลลิต จรทผา 4.ผอ.ชัยภัทร ห่อทอง 5.ผอ.กิตติศักดิ์ พันนุรัตน์ 6.ผอ.แก้ว สมศรี 7.ผอ.สมบัติ จำปาจีน 8.ผอ.มนิสรา สัตย์ณุชนม์ 9.ผอ.กัญชพร ปานเพชร 10.ผอ.บุญเลิศ โสสิงห์ 11.ผอ.มานะ ตั้งบุปผา 12.ผอ.สมเกียรติ ประทีปรัมย์ 13.ผอ.สมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 14.ผอ.จงบุญ จากภัย 15.ผอ.สุมาลี เสนานนท์ 16.ผอ.อัมพร สอนบุญชู 17.ผอ.วิไล มูลศาสตร์ 18.ผอ.พิรักษ์ ทวีงาม 19.ผอ.วรินทร ทองแย้ม 20.ผอ.สุธี ศรีเครือดำ 21.ผอ.คำมี หอมเนียม 22.ผอ.สุรชิต เนื้อละออ 23.ผอ.นิเวศน์ ทิวทอง
หมายเหตุ link พี่น้องสุรินทร์ฯ สอบผ่าน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป รวมทั้งสิ้น 50 คน
>>ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องรุ่น 1 อิสานรทิศ สังกัด สพป. ได้แก่  ผอ.สันติวัฒน์ สุภัทโรบล ผอ.น้ำฝน ไชยวาน ผอ.ธนา กมลตรี ผอ.สรพงษ์ โพนบุตร  ผอ.ณญารธวันดิ์ เกงขุนทด  ผอ.โชค ภักดีณรงค์ ผอ.ปิยะนันท์ ธิโสภา  สังกัด สพม. ได้แก่  ผอ.ทิวา วรโยธา ผอ.สันติรัฐ ไชยโย  ผอ.ราชัน อาจวิชัย 

หนังสือราชการ...ด่วน

>> ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click
>> สพฐ.เปิดยอดสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> สถิติยอดผู้สมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> ก.ค.ศ.ซักซ้อมการสอบ รอง ผอ.และ ผอ.ปี 2558 Click  

>>สรุปการเลือกโรงเรียน บัญชี สพฐ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 Click
>>รายงานตัวและรายชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
...วันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 สพป.กลุ่มทั่วไป 219 อัตรา Click 
...วันที่ 28 สิงหาคม 2556
รอบเช้า  สพป.กลุ่มประสบการณ์  240 กว่า อัตรา Click
รอบบ่าย สพม.ปสก.2 อัตรา กทป.3 อัตรา รองผอ.ทั้งหมด Click 
>>สรุปการเลือกโรงเรียน ผอ.กลุ่มทั่วไป สพม.15 พ.ค.56 Click
>>สรุปการเลือกโรงเรียน ผอ.กลุ่มทั่วไป สพป.9-10 พ.ค.56 Click 
>>ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี 2555(บัญชี สพฐ.) Link
>>สพป.สร.1 ประกาศผลสอบ ผอ. Link
>>สพป.สร.1 ประกาศผลสอบ รอง ผอ. Link
>>สพป.สร.3 ประกาศผลสอบ ผอ. Link
>>สพป.สร.3 ประกาศผลสอบ รอง ผอ. Link
คณะสุรินทร์ Admin2010 ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ สู่ สพม.33 ร่วมงานเลี้ยงในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ สวนป่ารีสอร์ต เวลา 18.00 น.ได้รับเกียรติจาก ท่านผอ.ไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 และ ท่านรองสำเริง บุญโต รองผอ.สพม.33 ท่านจำลอง ผู้สมเก่า รองผอ.สพม.33และตัวแทนพี่น้องสุรินทร์Admin2010ดังนี้
1.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น
2.ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองประธาน(สพม.1 กรุงเทพมหานคร)
3.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ กรรมการ(สพม.33 สุรินทร์)
4.ผอ.วายุคล จุลทัศน์ กรรมการ(สพม.28 ศรีสะเกษ)
5.ผอ.เกรียงไกร กะการดี กรรมการ
6.ผอ.อมรเดช ดีนาน กรรมการ
7.ผอ.ภราดร ดีพูน กรรมการ
8.ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ กรรมการ
9.ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี กรรมการ (สพป.พังงา)
ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่สู่ สพม.33 ดังนี้
1.ผอ.นิเวศน์ ทิวทอง (สพม.32 บุรีรัมย์)
2.รองผอ.ดำรง ศรพรม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
3.รองผอ.ชวัลชัย สิงห์ธีร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
4.รองผอ.บุญสมชัย ฟองนวล โรงเรียนสังขะ
5.รองผอ.มนัด เทศทอง โรงเรียนสังขะ
6.รองผอ.สมาน ขุมทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร
7.รองผอ.สุพิชฌาย์ เทศทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
8.รองผอ.อภิชัย วันล้วน โรงเรียนประสาทวิทยา
9.รองผอ.รณชัย สมานชาติ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
10.รองผอ.รัชดา เสนามาตย์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
11.รองผอ.บุญเจือ โฉมใส โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
12.รองผอ.สุเนตร ขวัญดำ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
13.รองผอ.บุญเรือน คูณทวี โรงเรียนสังขะ
14.รองผอ.พัชรินทร์ ขุมเพชร โรงเรียนบัวเชดวิทยา
15.รองผอ.นครินทร์ จินดากุล โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
16.รองผอ.พิจิตรา คำมันตรี โรงเรียนแมงนุดวิทยา
17.รองผอ.สถาน ปรางมาศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
18.รองผอ.สุรศักดิ์ ลือขจร โรงเรียนแนงมุดวิทยา
19.รองผอ.ทศพร สระแก้ว โรงเรียนตานีวิทยา
20.รองผอ.ระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
21.รองผอ.ศุภชัย เหรา โรงเรียนตาเบาวิทยา

บรรยากาศเลี้ยงรุ่นและต้อนรับ รองผอ.ใหม่ปี 55 ได้รับเกียรติจากผอ.ไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33

บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่นสุรินทร์Admin2010

ข่าวการศึกษา


ก้าวทัน...ข่าว


ค้นข่าวมาเล่า

งานการศึกษา

ข่าวจาก สพร.
ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ขอปรบมือให้กับพี่น้องสุรินทร์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา บัญชีปี 25521.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร 2.ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ 3.ผอ.ปรัชญา มีพรหมดี
4.ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ 5.รอง ผอ.วีระ อ่างทอง 6.ผอ.วิรพงษ์ สงค์พิมพ์
7.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ 8. ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิ์พงษ์ 9. ผอ.สุนัน ผลรักษา
10.รอง ผอ.วขาน บัวบาน 11.ผอ.ขุนชิต ละราคึ 12. ผอ.เทียนชัย เทียมทอง
13.ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย 14. ผอ.พิชิต อุปมา 15.ผอ.ชุติญา ยานะสาร
16.ผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ 17.ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 18. ผอ.วายุคล จุลทัศน์
19.ผอ.บุญเกิด กองสุข 20.รอง ผอ.สุดสาคร สุขสวัสดิ์ 21.รอง ผอ.พรานเพชร ทวีผล
22.ผอ.ศิริกาญจนา เหมือนชาติ 23.ผอ.พงศ์ธร จิตรแม้น 24.ผอ.ไพสาร สูตรตันติ
25 ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี 26.รอง ผอ.พยัคฒ์ นิราศสูงเนิน 27.รอง ผอ.สมนึก สุรพล
28.ผอ.นฤมล จันทรชื่น 29. ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ 30.รอง ผอ.บุญจิรา พูดดี
31 ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี 32.ผอ.ไชยวัฒน์ พุทธานุ 33.ผอ.อมรเดช ดีนาน
34.รอง ผอ.อาณัติ พิกุลแก้ว 35.รอง ผอ.วรวุฒิ ถนอมทรัพย์ 36.ผอ.นวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
37.ผอ.ยุทธนา ปักโคทานัง 38.รอง ผอ.ธันญพฤกษ์ ก้อนทอง 39. ผอ.ประจักษ์ เงางาม
40.รอง ผอ.สุโขทัย เครือศรี 41. ผอ.สำเร็จ เกิดกล้า 42.รอง ผอ.ชนายุทธ คำเกลี้ยง
43. ผอ.พรรณสินี เหมาะดีหวัง 44.รอง ผอ.นิตยา วิเศษยา 45. ผอ.ทวีลาภ คำสม
46.รอง ผอ.นริศรา ใจเย็น 47.รอง ผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์ 48. ผอ.สุนธพร กระจ่างจิตร
49.รอง ผอ.บุญทิศ อุ้มบุญ 50.รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ 51.รอง ผอ.บุญรัตน์ มงคล
52.รอง ผอ.เอกชัย บุญพอก 53.รอง ผอ.ประจวบ บุญพอก 54.ผอ.ภราดร ดีพูน
55.รอง ผอ.ชวลิตร วรรณดี 56.รอง ผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ
57.รอง ผอ.จำรัส เสียงเพราะ 58.รอง ผอ.ชัยณรงค์ ลอยประโคน 59.รอง ผอ.อานุภาพ หอมเนียม
60. ผอ.มณฑิรา หลักคำ 61. ผอ.กาญจนา พรหมบุตร 62.รอง ผอ.กิมาภรณ์ เติมสุข
63.รอง ผอ.สมพร สังข์โกมล 64.รอง ผอ.วิระ พิลาโสภา 65.รอง ผอ.สมุห์ รักงาม
66.รอง ผอ.ทัศนีย์ สุทธิยานุช

พี่น้องสุรินทร์ สอบผ่านขึ้นบัญชี สพฐ.ปี 2555 (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

กลุ่มทั่วไป
1.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร 2.ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ 3.ผอ.วายุคล จุลทัศน์ 4.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ 5.ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ 6. ผอ.สุนัน ผลรักษา 7. ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี 8. ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย 9.ผอ.พิชิต ทีอุปมา 10.ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 11.ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี 12.ผอ.ระย้าเงิน เหลืองอร่าม 13.ผอ.ระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ 14.ผอ.จรัส สังข์น้อย 15.ผอ.สมนึก บุญประกอบ 16.ผอ.พงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ 17. ผอ.บุญมา ปัญญาดี 18. ผอ.บุญยงค์ มีแก้ว 19.ผอ.วสันต์ ลาดศิลา 20. ผอ.สุรชัย ใคร่นุ่นกา 21.ผอ.เดือนเพ็ญ ค้ำชู 23.ผอ.ฉายศิริ ทองอ้ม 24.ผอ.มงคล สมานทอง 25.ผอ.กาญจน์มิต ไชยโม 26.ว่าที่ ผอ.อุทัย ขัยงาม 27.ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์ 28.ผอ.ขุนชิต ละราคี
กลุ่มประสบการณ์
1.ผอ.สมรรถ อุดมทรัพย์ 2.ผอ.สำเริง พวงมณี 3.ผอ.ลลิต จรทผา 4. ผอ.ชัยภัทร ห่อทอง 5.ผอ.กิตติศักดิ์ พันนุรัตน์ 6. ผอ.แก้ว สมศรี 7. ผอ.สมบัติ จำปาจีน 8.ผอ.มนิสรา สัตย์ณุชนม์ 9. ผอ.กัญชพร ปานเพชร 10.ผอ.บุญเลิศ โสสิงห์ 11.ผอ.มานะ ตั้งบุปผา 12. ผอ.สมเกียรติ ประทีปรัมย์ 13.ผอ.สมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 14. ผอ.จงบุญ จากภัย 15. ผอ.สุมาลี เสนานนท์ 16.ผอ.อัมพร สอนบุญชู 17. ผอ.วิไล มูลศาสตร์ 18.ผอ.พิรักษ์ ทวีงาม 19.ผอ.วรินทร ทองแย้ม 20.ผอ.สุธี ศรีเครือดำ 21.ผอ.คำมี หอมเนียม 22. ผอ.สุรชิต เนื้อละออ 23.ผอ.นิเวศน์ ทิวทอง