รายชื่อพี่น้องบัญชี สพฐ.55 ลงทะเบียน..งานสัมมนาและสังสรรค์ 3 เมษายน 2558
แจ้งรายชื่อลงทะเบียน 500 บ./คน..ขอบคุณครับ
1. ผอ.อำไพศักดิ์ ปราบเสียง จำนวน 2,000 บาท
2. ผอ.วีรวัฒน์ หว่างเพียร ่จำนวน 1,000 บาท
3. ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร จำนวน 1,000 บาท
4. ผอ.นิกร ผงทอง จำนวน 1,000 บาท
5. ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ จำนวน 1 ที่นั่ง
6. ผอ.ชิตณรงค์ ขดภูเขียว จำนวน 1 ที่นั่ง
7. ผอ.ทวิช  โคตรชมภู  จำนวน 1 ที่นั่ง
8. ผอ.สุธี ศรีเครือดำ จำนวน 1 ที่นั่ง
9. ผอ.สมคิด แพงจันทร์ จำนวน 1  ที่นั่ง
10. ผอ.สุรชิต เนื้อละออ จำนวน 1 ที่นั่ง
11. ผอ.วริยดา พูลเทอร์ จำนวน 1 ที่นั่ง
12. ผอ.วสันต์ ลาดศิลา จำนวน 1 ที่นั่ง
13. ผอ.สุนัน  ผลรักษา จำนวน 1 ที่นั่ง
14. ผอ.ชัยภัทร ห่อทอง จำนวน 1 ที่นั่ง
15. ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย จำนวน 1 ที่นั่ง
16. ผอ.สุวรรณ์ ธรรมวงค์ จำนวน 1 ที่นั่ง
17. ผอ.สมหมาย ชัยศัตรา จำนวน 1 ที่น้่ง
18. ผอ.มงคล สมานทอง จำนวน 2 ที่นั่ง
19. รอง ผอ.ณัฐธนพล ปะจีน จำนวน 1 ที่นั่ง
20. ผอ.วิมล บรรณะทอง จำนวน 1 ที่นั่ง
21. ผอ.อภัยวงศ์  สมนา จำนวน 1 ที่นั่ง
22. ผอ.นุกูล ขันขะ จำนวน 1 ที่นั่ง
23. ผอ.สีสุดา จีบเกาะ จำนวน 1 ที่นั่ง
24. ผอ.อังคนา คำสิงห์นอก จำนวน 1 ที่นั่ง
25. ผอ.ดร.วาสนา ปุริโส จำนวน 1 ที่นั่ง
26. ผอ.กัญญา แสงเจริญโรจน์ จำนวน 1 ที่นั่ง
27. ผอ.บุญเลิศ  โต๊ะไธสง จำนวน 1 ที่นั่ง
28. ผอ.ประพันธ์ สุเนตรวรกุล จำนวน 1 ที่นั่ง
29. ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
30. ผอ.อำพร วรรณพินิจ จำนวน 1 ที่นั่ง
31. ผอ.วิษณุ แพทย์คดี จำนวน 2 ที่นั่ง
32. ผอ.รมิตา  สีมาพล จำนวน 1 ที่นั่ง
33. ผอ.กัญชพร ป่านเพ็ชร จำนวน 1 ที่นั่ง
34. ผอ.กานต์เลิศ  ก้อนหิน จำนวน 1 ที่นั่ง
35. ผอ.ณัชชา ยุรชัย จำนวน 1 ที่นั่ง
36. ผอ.พินิจ บาคาล จำนวน 4 ที่นั่ง
37. ผอ.สุชาติ แสนสุภา จำนวน 1 ที่นั่ง
38. ผอ.ไชยวัฒน์  ภาคศิริพันธ์ จำนวน 1 ที่นั่ง
39. ผอ.วิรุณพงษ์ สมชม จำนวน 1 ที่นั่ง
40. ผอ.ประพันธ์ สุขย้อย จำนวน 1 ที่นั่ง
41. ผอ.สุชาติ นครพนม จำนวน 4 ที่นั่ง
42. ผอ.นพดล นามวงษ์ จำนวน 1 ที่นั่ง
43. ผอ.สมใจ ผิวสา จำนวน 1 ที่นั่ง
44. ผอ.พิรักษ์  ทวีงาม จำนวน 1 ที่นั่ง
45. ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง จำนวน 1 ที่นั่ง

**โอนเข้าบัญชีกสิกรไทย เลขที่บัญชี 536-2-44476-6 โทร.086-3832260,086-9886454 (ผอ.วริยดา)
โทร.0-8338-4-6776 (ผอ.อ๋า)


ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ..
>> ภาพรวมการสอบผู้บริหารสถานศึกษาเรียบร้อยดี Click
>> สพฐ.เปิดยอดสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click  
>> สถิติยอดผู้สมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> ก.ค.ศ.ซักซ้อมการสอบ รอง ผอ.และ ผอ.ปี 2558 Click
>> หลักเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click
Link กดที่นี

ประกาศผลสอบ Link

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสุรินทร์ฯสอบผ่านตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับประเทศ(บัญชีสพฐ.)
>>ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 48 คน
1. ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร
2. ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์
3. ผอ.สุนัน ผลรักษา
4. ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี
5. ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย
6. ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิ์พงศ์
7. ผอ.ขุนขิต ละราคี
8. ผอ.พิชิต ทีอุปมา
9. ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส
10. ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี
11. ผอ.ระย้าเงิน เหลืองอร่าม
12. ผอ.ระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
13. ผอ.จรัส สังข์น้อย
14. ผอ.สมนึก บุญประกอบ
15. ผอ.พงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ
16. ผอ.บุญมา ปัญญาดี
17. ผอ.บุญยงค์ มีแก้ว
18. ผอ.วสันต์ ลาดศิลา
19. ผอ.สุรชัย ใคร่นุ่นกา
20. ผอ.เดือนเพ็ญ ค้ำชู
21. ผอ.ฉายศิริ ทองอ้ม
22. ผอ.มงคล สมานทอง
23. ผอ.กาญจน์มิต ไชยโม
24. ผอ.อุทัย ชัยงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 คน
1. ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์
2. ผอ.วายุคล จุลทัศน์
3. ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์
>>กลุ่มประสบการณ์
1.ผอ.สมรรถ อุดมทรัพย์ 2.ผอ.สำเริง พวงมณี 3.ผอ.ลลิต จรทผา 4.ผอ.ชัยภัทร ห่อทอง 5.ผอ.กิตติศักดิ์ พันนุรัตน์ 6.ผอ.แก้ว สมศรี 7.ผอ.สมบัติ จำปาจีน 8.ผอ.มนิสรา สัตย์ณุชนม์ 9.ผอ.กัญชพร ปานเพชร 10.ผอ.บุญเลิศ โสสิงห์ 11.ผอ.มานะ ตั้งบุปผา 12.ผอ.สมเกียรติ ประทีปรัมย์ 13.ผอ.สมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 14.ผอ.จงบุญ จากภัย 15.ผอ.สุมาลี เสนานนท์ 16.ผอ.อัมพร สอนบุญชู 17.ผอ.วิไล มูลศาสตร์ 18.ผอ.พิรักษ์ ทวีงาม 19.ผอ.วรินทร ทองแย้ม 20.ผอ.สุธี ศรีเครือดำ 21.ผอ.คำมี หอมเนียม 22.ผอ.สุรชิต เนื้อละออ 23.ผอ.นิเวศน์ ทิวทอง
หมายเหตุ link พี่น้องสุรินทร์ฯ สอบผ่าน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป รวมทั้งสิ้น 50 คน
>>ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องรุ่น 1 อิสานรทิศ สังกัด สพป. ได้แก่  ผอ.สันติวัฒน์ สุภัทโรบล ผอ.น้ำฝน ไชยวาน ผอ.ธนา กมลตรี ผอ.สรพงษ์ โพนบุตร  ผอ.ณญารธวันดิ์ เกงขุนทด  ผอ.โชค ภักดีณรงค์ ผอ.ปิยะนันท์ ธิโสภา  สังกัด สพม. ได้แก่  ผอ.ทิวา วรโยธา ผอ.สันติรัฐ ไชยโย  ผอ.ราชัน อาจวิชัย 

หนังสือราชการ...ด่วน

>> สพฐ.เปิดยอดสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> สถิติยอดผู้สมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> ก.ค.ศ.ซักซ้อมการสอบ รอง ผอ.และ ผอ.ปี 2558 Click  
>> หลักเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click                                                   
>>สรุปการเลือกโรงเรียน บัญชี สพฐ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 Click
>>รายงานตัวและรายชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
...วันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 สพป.กลุ่มทั่วไป 219 อัตรา Click 
...วันที่ 28 สิงหาคม 2556
รอบเช้า  สพป.กลุ่มประสบการณ์  240 กว่า อัตรา Click
รอบบ่าย สพม.ปสก.2 อัตรา กทป.3 อัตรา รองผอ.ทั้งหมด Click 
>>สรุปการเลือกโรงเรียน ผอ.กลุ่มทั่วไป สพม.15 พ.ค.56 Click
>>สรุปการเลือกโรงเรียน ผอ.กลุ่มทั่วไป สพป.9-10 พ.ค.56 Click 
>>ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี 2555(บัญชี สพฐ.) Link
>>สพป.สร.1 ประกาศผลสอบ ผอ. Link
>>สพป.สร.1 ประกาศผลสอบ รอง ผอ. Link
>>สพป.สร.3 ประกาศผลสอบ ผอ. Link
>>สพป.สร.3 ประกาศผลสอบ รอง ผอ. Link
คณะสุรินทร์ Admin2010 ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ สู่ สพม.33 ร่วมงานเลี้ยงในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ สวนป่ารีสอร์ต เวลา 18.00 น.ได้รับเกียรติจาก ท่านผอ.ไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 และ ท่านรองสำเริง บุญโต รองผอ.สพม.33 ท่านจำลอง ผู้สมเก่า รองผอ.สพม.33และตัวแทนพี่น้องสุรินทร์Admin2010ดังนี้
1.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น
2.ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองประธาน(สพม.1 กรุงเทพมหานคร)
3.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ กรรมการ(สพม.33 สุรินทร์)
4.ผอ.วายุคล จุลทัศน์ กรรมการ(สพม.28 ศรีสะเกษ)
5.ผอ.เกรียงไกร กะการดี กรรมการ
6.ผอ.อมรเดช ดีนาน กรรมการ
7.ผอ.ภราดร ดีพูน กรรมการ
8.ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ กรรมการ
9.ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี กรรมการ (สพป.พังงา)
ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่สู่ สพม.33 ดังนี้
1.ผอ.นิเวศน์ ทิวทอง (สพม.32 บุรีรัมย์)
2.รองผอ.ดำรง ศรพรม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
3.รองผอ.ชวัลชัย สิงห์ธีร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
4.รองผอ.บุญสมชัย ฟองนวล โรงเรียนสังขะ
5.รองผอ.มนัด เทศทอง โรงเรียนสังขะ
6.รองผอ.สมาน ขุมทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร
7.รองผอ.สุพิชฌาย์ เทศทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
8.รองผอ.อภิชัย วันล้วน โรงเรียนประสาทวิทยา
9.รองผอ.รณชัย สมานชาติ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
10.รองผอ.รัชดา เสนามาตย์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
11.รองผอ.บุญเจือ โฉมใส โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
12.รองผอ.สุเนตร ขวัญดำ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
13.รองผอ.บุญเรือน คูณทวี โรงเรียนสังขะ
14.รองผอ.พัชรินทร์ ขุมเพชร โรงเรียนบัวเชดวิทยา
15.รองผอ.นครินทร์ จินดากุล โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
16.รองผอ.พิจิตรา คำมันตรี โรงเรียนแมงนุดวิทยา
17.รองผอ.สถาน ปรางมาศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
18.รองผอ.สุรศักดิ์ ลือขจร โรงเรียนแนงมุดวิทยา
19.รองผอ.ทศพร สระแก้ว โรงเรียนตานีวิทยา
20.รองผอ.ระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
21.รองผอ.ศุภชัย เหรา โรงเรียนตาเบาวิทยา

บรรยากาศเลี้ยงรุ่นและต้อนรับ รองผอ.ใหม่ปี 55 ได้รับเกียรติจากผอ.ไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33

บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่นสุรินทร์Admin2010

ข่าวการศึกษา


ก้าวทัน...ข่าว


ค้นข่าวมาเล่า

งานการศึกษา

ข่าวจาก สพร.
ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ขอปรบมือให้กับพี่น้องสุรินทร์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา บัญชีปี 25521.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร 2.ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ 3.รอง ผอ.ปรัชญา มีพรหมดี
4.รอง ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ 5.รอง ผอ.วีระ อ่างทอง 6.รอง ผอ.วิรพงษ์ สงค์พิมพ์
7.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ 8. ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิ์พงษ์ 9. ผอ.สุนัน ผลรักษา
10.รอง ผอ.วขาน บัวบาน 11.ผอ.ขุนชิต ละราคึ 12.รอง ผอ.เทียนชัย เทียมทอง
13.ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย 14. ผอ.พิชิต อุปมา 15.รอง ผอ.ชุติญา ยานะสาร
16.รอง ผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ 17.ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 18. ผอ.วายุคล จุลทัศน์
19.รอง ผอ.บุญเกิด กองสุข 20.รอง ผอ.สุดสาคร สุขสวัสดิ์ 21.รอง ผอ.พรานเพชร ทวีผล
22.รอง ผอ.ศิริกาญจนา เหมือนชาติ 23.รอง ผอ.พงศ์ธร จิตรแม้น 24.รอง ผอ.ไพสาร สูตรตันติ
25 ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี 26.รอง ผอ.พยัคฒ์ นิราศสูงเนิน 27.รอง ผอ.สมนึก สุรพล
28.รอง ผอ.นฤมล จันทรชื่น 29. ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ 30.รอง ผอ.บุญจิรา พูดดี
31 ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี 32.รอง ผอ.ไชยวัฒน์ พุทธานุ 33.รอง ผอ.อมรเดช ดีนาน
34.รอง ผอ.อาณัติ พิกุลแก้ว 35.รอง ผอ.วรวุฒิ ถนอมทรัพย์ 36.รอง ผอ.นวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
37.รอง ผอ.ยุทธนา ปักโคทานัง 38.รอง ผอ.ธันญพฤกษ์ ก้อนทอง 39.รอง ผอ.ประจักษ์ เงางาม
40.รอง ผอ.สุโขทัย เครือศรี 41.รอง ผอ.สำเร็จ เกิดกล้า 42.รอง ผอ.ชนายุทธ คำเกลี้ยง
43.รอง ผอ.พรรณสินี เหมาะดีหวัง 44.รอง ผอ.นิตยา วิเศษยา 45.รอง ผอ.ทวีลาภ คำสม
46.รอง ผอ.นริศรา ใจเย็น 47.รอง ผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์ 48.รอง ผอ.สุนธพร กระจ่างจิตร
49.รอง ผอ.บุญทิศ อุ้มบุญ 50.รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ 51.รอง ผอ.บุญรัตน์ มงคล
52.รอง ผอ.เอกชัย บุญพอก 53.รอง ผอ.ประจวบ บุญพอก 54.รอง ผอ.ภราดร ดีพูน
55.รอง ผอ.ชวลิตร วรรณดี 56.รอง ผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ 57.รอง ผอ.วาริสา ดวงใจ
58.รอง ผอ.จำรัส เสียงเพราะ 59.รอง ผอ.ชัยณรงค์ ลอยประโคน 60.รอง ผอ.อานุภาพ หอมเนียม
61.รอง ผอ.มณฑิรา หลักคำ 62.รอง ผอ.กาญจนา พรหมบุตร 63.รอง ผอ.กิมาภรณ์ เติมสุข
64.รอง ผอ.สมพร สังข์โกมล 65.รอง ผอ.วิระ พิลาโสภา 66.รอง ผอ.สมุห์ รักงาม
67.รอง ผอ.ทัศนีย์ สุทธิยานุช

พี่น้องสุรินทร์ สอบผ่านขึ้นบัญชี สพฐ.ปี 2555 (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

กลุ่มทั่วไป
1.ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร 2.ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ 3.ผอ.วายุคล จุลทัศน์ 4.ผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ 5.ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ 6. ผอ.สุนัน ผลรักษา 7. ผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี 8. ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย 9.ผอ.พิชิต ทีอุปมา 10.ผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 11.ผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี 12.ผอ.ระย้าเงิน เหลืองอร่าม 13.ผอ.ระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ 14.ผอ.จรัส สังข์น้อย 15.ผอ.สมนึก บุญประกอบ 16.ผอ.พงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ 17. ผอ.บุญมา ปัญญาดี 18. ผอ.บุญยงค์ มีแก้ว 19.ผอ.วสันต์ ลาดศิลา 20. ผอ.สุรชัย ใคร่นุ่นกา 21.ผอ.เดือนเพ็ญ ค้ำชู 23.ผอ.ฉายศิริ ทองอ้ม 24.ผอ.มงคล สมานทอง 25.ผอ.กาญจน์มิต ไชยโม 26.ว่าที่ ผอ.อุทัย ขัยงาม 27.ผอ.ลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์ 28.ผอ.ขุนชิต ละราคี
กลุ่มประสบการณ์
1.ผอ.สมรรถ อุดมทรัพย์ 2.ผอ.สำเริง พวงมณี 3.ผอ.ลลิต จรทผา 4. ผอ.ชัยภัทร ห่อทอง 5.ผอ.กิตติศักดิ์ พันนุรัตน์ 6. ผอ.แก้ว สมศรี 7. ผอ.สมบัติ จำปาจีน 8.ผอ.มนิสรา สัตย์ณุชนม์ 9. ผอ.กัญชพร ปานเพชร 10.ผอ.บุญเลิศ โสสิงห์ 11.ผอ.มานะ ตั้งบุปผา 12. ผอ.สมเกียรติ ประทีปรัมย์ 13.ผอ.สมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 14. ผอ.จงบุญ จากภัย 15. ผอ.สุมาลี เสนานนท์ 16.ผอ.อัมพร สอนบุญชู 17. ผอ.วิไล มูลศาสตร์ 18.ผอ.พิรักษ์ ทวีงาม 19.ผอ.วรินทร ทองแย้ม 20.ผอ.สุธี ศรีเครือดำ 21.ผอ.คำมี หอมเนียม 22. ผอ.สุรชิต เนื้อละออ 23.ผอ.นิเวศน์ ทิวทอง